Památky a zdraví

V rámci tohoto programu jsou poskytovány granty na záchranu opomíjených památek. Vyhlášení grantového řízení je veřejné a vzhledem k velmi dobré spolupráci s různými periodiky je jejich vyhlášení uveřejněno formou inzerce nebo oznámení například v Místní kultuře, Pro Culture, Institutu Umění, portálech PROPAMÁTKY, Fórum dárců či Veřejné správě a formou Grantového diáře Nadace Neziskovky.cz. Díky této formě se oznámení o grantovém řízení, spolu s podrobnými podmínkami účasti, dostává k nejširší veřejnosti. Vyhlášení výsledků grantového řízení je veřejné a probíhá nejčastěji formou slavnostního večera.


Jak požádat

Informace k 20. ročníku grantového programu Památky a zdraví 2017
V tomto programu mohou žádat o grant spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení a církevní právnické osoby poskytující sociální a zdravotní péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Přihlášený projekt musí přispět ke zlepšení prostředí a životních podmínek osob, kterých se tato činnost týká. Účastníky grantového programu nemohou být právnické osoby založené za účelem podnikání. Přihlášené projekty musí být realizovány v období říjen 2017 - listopad 2018 včetně a to pouze v objektech, které jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt přímo spojen. Došlé žádosti bude posuzovat odborná porota podle těchto kritérií:
 • kvalita a odbornost připraveného projektu
 • naléhavost sociální a zdravotnické služby
 • harmonie záměru s prostředím
 • přiměřenost nákladů, partnerství ve financování
 • perspektiva realizace a pokračování projektu
 • zhodnocení památky
Nadace Občanského fóra vyhlašuje 20. ročník grantového programu „PaZ“. Tento program je určen pro nejlepší projekty z oblastí, kde dochází k vzájemnému propojení ochrany kulturních památek se zdravotní a sociální péčí. Cílem je pomoc při realizaci nejlepších projektů v těchto potřebných oblastech. Nadace OF vznikla v březnu 1990 jako jedna z prvních nezávislých nadací v Československu. Hlavním posláním nadace je ochrana, podpora a rozvoj české kultury. Finanční prostředky získává jak od sponzorů, tak z výtěžků různých benefičních akcí, které sama pořádá. Nadace OF poskytuje granty a zároveň vypracovává své vlastní projekty, na jejichž realizaci se podílí.

Podmínky grantového programu

Žadatelé o grant

Žadateli o grant mohou být spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na zdravotní a sociální péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Tyto organizace musí být registrovány podle právních předpisů České republiky a musí svou činnost vykonávat na území České republiky. Do grantového programu mohou přihlásit jeden projekt splňující níže uvedená kritéria. Registrované základní články větších organizací mohou své projekty přihlásit samostatně. Žádat o grant nemohou právnické osoby založené za účelem podnikání, rozpočtové organizace např. územně samosprávné celky.

Projekty

Granty NOF budou uděleny na realizaci projektu, k jehož uskutečnění by mělo dojít v období říjen 2017 - listopad 2018 včetně. Mělo by se jednat o projekt, který by přispěl ke zlepšení životních podmínek či prostředí cílové skupiny spoluobčanů, a to v nemovitých objektech zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt přímo spojen.

Granty

Granty budou přiděleny nejlepším projektům, přičemž členové hodnotící komise rozhodnou o konečném pořadí všech projektů a o tom, který z nich a jakým grantem bude ohodnocen.

Hodnocení projektu

Přihlášené projekty bude posuzovat hodnotící komise - správní rada. Při hodnocení projektů bude správní rada přihlížet k následujícím kritériím:
 • kvalita a odbornost připraveného projektu
 • naléhavost zdravotnické a sociální služby
 • harmonie záměru s prostředím
 • přiměřenost nákladů, partnerství ve financování
 • perspektiva realizace a pokračování v projektu
 • zhodnocení památky

Podmínky a pravidla

Projekt musí být předložen v češtině a doručen spolu se všemi přílohami na níže uvedenou adresu do 30. června 2017 (včetně - rozhodující je datum podacího poštovního razítka). Účastník se podáním přihlášky zavazuje poskytnout členům hodnotící komise případné doplňující informace a dokumenty. Podmínkou předání grantu je uzavření „Dohody o poskytnutí finančního příspěvku“ mezi Nadací OF a předkladateli podpořených projektů, která zajistí, že udělený grant bude využit výhradně k realizaci účelu daného projektu.

Projekt musí obsahovat:

Pokud projekt nebude obsahovat všechny povinné dokumenty uvedené v žádosti o grant, nebude projekt k posuzování zařazen. Správní rada Nadace OF si vyhrazuje právo nepodpořit žádost o příspěvek bez udání důvodu. Na finanční příspěvek z prostředků NOF není právní nárok.

Důležité informace

Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. června 2017 - rozhodující je datum podacího poštovního razítka!

Hodnotící komise - správní rada Nadace OF, si vyhrazuje právo nepodpořit žádost o příspěvek bez udání důvodu. Na finanční příspěvek z prostředků NOF není právní nárok.

Výsledky budou vyhlášeny do 15. října 2017.

Informace: Nadace Občanského fóra, Štěpánská 61, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 776 575 114, +420 605 271 540; E-mail: info@nadaceof.cz

Dokumenty ke stažení

Přihláška PAZ 2017 / Specifikace žadatele PAZ (2017)